Korišćenjem TotalObserver-a se proces fakturisanja i praćenja naplate u potpunosti automatizuje. Pažnja zaposlenih se pomera sa ručnog generisanja računa, na kontrolu i analizu, što za rezultat ima veći kvalitet poslovanja i bolje poslovne rezultate. Izveštaji daju jasnu sliku o naplati i omogućavaju planiranje prihoda za naredni period.